TLV logotyp
TLV logotyp

Kammarrätten avslår överklagande gällande Zebinix

Zebinix kommer fortsätta ingå i högkostnadsskyddet. Detta blir effekten av kammarrättens avgörande att Zebinix ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV väljer att inte överklaga domen.

Vi beslutade den 5 mars 2010 att Zebinix, ett läkemedel för behandling av vuxna med svåra epileptiska anfall, inte skulle subventioneras till det ansökta priset då företaget inte visat att läkemedlet var kostnadseffektivt. 

Eisai AB som står bakom produkten överklagade vårt beslut att inte bevilja subvention.

Kammarrätten har i dom den 2 oktober 2013 funnit att Zebinix kan beviljas subvention. Kammarrätten anser att företaget har visat att Zebinix är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ. Kammarrätten lyfter fram målets särskilda omständigheter och att det rör sig om en svår sjukdom där det är viktigt att det finns ett brett sortiment av läkemedel.

Kammarrätten hänvisar särskilt till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer och TLV:s tidigare beslut där det framgår att läkemedelsbehandling vid epilepsi är mycket komplicerad och att behandlingssvaren är individuella.

Kammarrätten instämmer i TLV:s bedömning att en sökande som huvudregel ska visa att ett läkemedel är kostnadseffektivt genom att lämna in en direkt jämförande studie men att bedömningen måste göras i varje enskilt fall. Vid en sammantagen värdering av de indirekta studierna och den övriga bevisningen har kammarrätten funnit att Zebinix kan beviljas subvention.

Med anledning av de speciella förutsättningarna i detta fall finner TLV emellertid inte anledning att gå vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). Detta innebär TLV återkallar sitt överklagande till HFD. Zebinix subventioneras därför tills vidare.

Beslut har överklagats i flera instanser

  • Genom dom den 9 maj 2012 biföll förvaltningsrätten företagets överklagande och beviljade Zebinix subvention till det ansökta priset.
  • TLV överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.
  • Kammarrätten avslog den 2 oktober 2013 TLV:s överklagande.

Publicerad 15 november 2013