Förvaltningsrätten avslog överklagande av takpris

TLV beslutade den 7 juli 2017 att fastställa takpris för vissa utbytbara läkemedel. Företaget Meda AB som marknadsför läkemedlen Heracillin 1 g och Flukloxacillin Meda 1 g överklagade vårt beslut om takpriser till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att företagets produkter skulle undantas från takprissättning.

Förvaltningsrätten beslutade den 21 juni 2018 att avslå överklagandet. Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att TLV:s beslut att fastställa takpriser ska anses vara ett överklagbart beslut. Därefter konstaterade förvaltningsrätten att det finns en specifik möjlighet för TLV att göra undantag från takprissättning i 3 b § i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbytbara läkemedel m.m. Därför ska den generella möjlighet till undantag från föreskrifterna som anges i 14 § i samma föreskrifter, tillämpas först när andra möjligheter till undantag är uttömda. Förvaltningsrätten ansåg att det inte hade framkommit några sådan särskilda skäl som avses i 14 § och att det inte heller fanns skäl att besluta om undantag enligt 3 b §. Förvaltningsrätten avslog därför överklagandet.

Publicerad 28 augusti 2018