TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslog överklagande om Darzalex

TLV:s beslut att avslå ansökan om subvention för Darzalex överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm. Företaget yrkade att Darzalex skulle ingå i högkostnadsskyddet som kombinationsbehandling med bortezomib och dexametason. Företagets överklagande har avslagits av förvaltningsrätten och domen har nu vunnit laga kraft.

Den 24 november 2017 beslutade TLV att avslå ansökan om subvention för Darzalex. Företaget som marknadsför Darzalex överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Företaget yrkade att Darzalex skulle ingå i högkostnadsskyddet som kombinationsbehandling med bortezomib och dexametason (DVd) för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling. Företaget överklagade inte delen av TLV:s beslut som avsåg Darzalex som ensam åtgärd (monoterapi) av vuxna patienter med återkommande multipelt myelom där patienten inte svarat på tidigare behandlingar med så kallade proteasomhämmare och immunmodulerande medel.

Den 10 september 2019 avslog förvaltningsrätten företagets överklagande. Förvaltningsrätten ansåg att företaget inte har gjort sannolikt att kostnaderna för användning av Darzalex i kombinationen DVd framstår som rimliga, vilket enligt 15 § lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är en förutsättning för att ett läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna.

Företaget har inte överklagat domen och den har nu vunnit laga kraft.

Publicerad 21 oktober 2019