Innehållet på sidan:

Takpris i utbytesgrupper

Preliminära takpriser och nya fastställda takpriser

I kolumnen till höger under relaterade information och dokument publicerar vi varje månad information om preliminära takpriser och nya fastställda takpriser.

  • Den 15:e dagen varje månad (cirka) publicerar vi preliminära takpriser
    Berörda företag ges möjlighet att komma in med synpunkter på preliminära takpriser fram till den sista helgfria dagen samma månad som de publiceras.
  • Den 15:e dagen påföljande månad (cirka) publicerar vi fastställda takpriser
    Efter att vi tagit ställning till de synpunkter som kommit in publiceras de fastställda takpriser som gäller för ansökningar under samma månad.

Gällande takpriser för samtliga utbytbarhetsgrupper

Till höger finns även en lista med information om vilka aktuella takpriser som gäller för utbytesgrupper där takpris fastställts antingen genom omprövning eller genom reglering av takpris för utbytbara läkemedel. I utbytesgrupper där takpris inte fastställts hänvisas till listan för periodens vara. Listan publiceras för att företagen ska veta vilka takpriser som gäller inför prisansökningar hos TLV.

Takpriset utgörs av läkemedlets AIP (apotekens inköpspris) per enhet, till exempel per tablett, och avrundas till två decimaler.

Observera att den prisinformation som publiceras i våra takprislistor inte avspeglar nu gällande eller kommande priser på enskilda läkemedel utan är information om vilka högsta priser TLV accepterar för läkemedel inom läkemedelsförmånerna, för ett utbytbart läkemedel inom en viss utbytesgrupp.