Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Zypadhera uppfyllt

Zypadhera innehåller olanzapin och administreras via injektion. Läkemedlet inkluderades 2010 i läkemedelsförmånerna baserat på ett antagande om likvärdig effekt som risperidon depotinjektion. Då det förelåg en osäkerhet om vilka doser som skulle komma att användas inkluderades ett uppföljningsvillkor i beslutet.

Uppföljningsvillkoret inkluderade också att företaget skulle redovisa effekter av Zypadhera på vårdkonsumtion.

Zypadhera är en depotinjektion av det antipsykotiska läkemedlet olanzapin. Läkemedlet administreras vid ett vårdbesök varannan till var fjärde vecka.

Företaget har inkommit med en registerstudie som använder patientregistret och läkemedelsregistret. Man rapporterar vårdkonsumtion före och efter insättning av Zyphadhera samt hur läkemedlet används.

TLV finner vid en sammantagen bedömning att den prisjämförelse som gjordes i subventionsbeslutet var korrekt. Det framstår därför inte som motiverat med en omprövning av subventionen för Zypadhera baserat på denna uppföljning.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Zypadhera är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 26 april 2013.

Sidinformation


Publicerad
30 maj 2013
Till toppen