Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subventionen för Lyrica bör ses över igen

Efter att TLV 2011 omprövade subventionen för Lyrica begränsades den till att enbart gälla vid andrahandsanvändning. Effekten av denna begränsning har nu följts upp. Efterlevnaden till begränsningen är låg och TLV bedömer att subventionen för Lyrica behöver ses över igen.

Lyrica innehåller pregabalin och används framförallt vid behandling av neuropatisk smärta och ångestsyndrom. Läkemedlet används också som tilläggsbehandling vid epilepsi.

TLV omprövade Lyricas subvention under 2011. Utfallet av omprövningen var att Lyrica kvarstod inom förmånerna till rådande pris.

TLV bedömde emellertid att Lyrica inte var ett kostnadseffektivt förstahandsalternativ vid behandling av ångestsyndrom och neuropatisk smärta. Detta eftersom Lyrica har en hög behandlingskostnad jämfört med de relevanta jämförelsealternativen: amitriptylin, gabapentin och serotoninåterupptagshämmare. Subventionen av Lyrica begränsades därför till andra- eller tredjehandsanvändning inom dessa områden.

Begränsning av subvention följs inte

Företaget som marknadsför Lyrica har nu redovisat hur väl subventionsbegränsningen fungerar. Resultatet av grundanalysen är att efterlevnaden till subventionsbegränsningen är cirka 52 procent.

Förskrivningsmönstret har inte förändrats nämnvärt sedan subventionsbegränsningen infördes. Antalet nyinsatta sjunker något. Lite mindre än hälften av alla nyinsatta patienter sätts i dagsläget in på Lyrica utan att ha prövat förstahandsalternativen i tillräcklig utsträckning. Vi bedömer att detta sannolikt inte motsvarar en kostnadseffektiv användning av Lyrica och läkemedlets subvention bör därför omprövas.
 
Beslutet gäller från och med den 11 oktober 2013.

Sidinformation


Publicerad
25 november 2013