Överklaga ett beslut

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till TLV senast inom tre veckor från det att den som vill överklaga fick del av beslutet. TLV skickar sedan överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm som prövar överklagandet.

Ett beslut från TLV, eller allmän förvaltningsdomstol, gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Senast uppdaterad 07 maj 2020