Innehållet på sidan:

Efterlevnad av subventionsbegränsningar på läkemedel

TLV har i samarbete med landstingen undersökt hur väl ett antal subventionsbegränsningar efterlevs. Målet med arbetet är att öka medvetenheten om hur väl enskilda subventionsbegränsningar fungerar, och att det i förlängningen ska leda till positiva förändringar i de fall det behövs.

TLV beslutar, i vissa fall, att ett läkemedel ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp, så kallad begränsad subvention. I dessa fall har läkemedlets pris och effekt endast visat sig vara kostnadseffektiva för det avgränsade användningsområdet eller den specifika patientgruppen.

Drygt tio procent av alla läkemedel som säljs inom högkostnadsskyddet har någon form av subventionsbegränsning. Dessa begränsningar finns tillgängliga i FASS och i de flesta landstings journalsystem. Subventionsbegränsningarna formuleras olika men innebär ofta att läkemedel med liknande effekt men med lägre kostnad bör prövas innan det begränsade läkemedlet sätts in.

Undersökning av hur väl begränsningarna följs

I efterlevnadsprojektet har TLV i samarbete med landstingen undersökt hur väl ett antal subventionsbegränsningar efterlevs. Berörda företag har kommit med synpunkter på de analysmetoder som tagits fram. Informationen delas upp på landstingsnivå och kommer fortsättningsvis att uppdateras regelbundet.

Målet med arbetet är att öka medvetenheten om hur väl enskilda subventionsbegränsningar fungerar, och i förlängningen leda till positiva förändringar i de fall det behövs. Ett annat mål är att TLV ska få större kunskap om vilka begränsningar som fungerar samt få underlag till eventuella omvärderingar av enskilda subventionsbeslut.

De läkemedel/läkemedelsgrupper som analyseras är:

  • Lyrica (pregabalin)
  • Targiniq (naloxon-oxikodon)
  • Palexia Depot (tapentadol)
  • Långverkande insulinanaloger (insulin glargin, detemir)
  • Läkemedel vid höga blodfetter (rosuvastatin, ezetimib)
  • Nya antidepressiva läkemedel (agomelatin, bupropion)
  • Nya läkemedel vid diabetes typ 2  - (sitagliptin, liraglutid)
  • Remodulin (treprostinil)
  • Betmiga (mirabegron)

I menyn till höger hittar du de senaste resultaten från uppföljningen samt information om de metoder som använts.