TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Tecentriq vid avancerad urotelial cancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Tecentriq (atezolizumab) för behandling av urotelial cancer i första och andra linjen.

Urotelial cancer kan uppkomma i hela urinvägarna från njurbäcken till urinrör, men av alla uroteliala tumörer är urinblåsecancer den absolut vanligaste typen.

Utvärderingen avser Tecentriq för behandling av vuxna patienter med avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med cisplatinbaserade cellgifter, eller i första linjen då cisplatin inte anses lämpligt.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög eftersom sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att jämförelsealternativet är kombinationsbehandling med gemcitabin och karboplatin vid behandling i första linjen och vinflunin vid behandling i andra linjen.

Osäkerheten i underlaget från företaget bedöms vara hög.  Detta beror främst på svårigheten att utvärdera hur effektiv Tecentriq är i förhållande till jämförelsealternativen i första och andra linjen då direkt jämförande studier saknas respektive har exkluderats från den hälsoekonomiska modellen. Ytterligare orsaker till den höga osäkerheten är hur länge behandlingen pågår samt vilken effekt Tecentriq har bortom de kliniska studierna. Dessa faktorer kan påverka kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, har beställt en begränsad utvärdering för Tecentriq. Det innebär att TLV inte detaljgranskar företagets hälsoekonomiska modell i samma utsträckning som i andra ärenden, utan redovisar och kommenterar i huvudsak de antaganden som är gjorda av företaget.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för den hälsoekonomiska analysen förändras på ett avgörande sätt.

Uppdatering av analysen kan beställas av landstingen vid behov.

Publicerad 18 december 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV