TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

 • Cablivi (kaplacizumab) för behandling av förvärvad trombotisk trombocytopen purpura.
 • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av bröstcancer.
 • Leqvio (inklisiran) för behandling av primär hyperkolesterolemi.
 • Keytruda (pembrolizumab) vid metastaserad kolorektalcancer med MSI-H eller dMMR.
 • Opdivo (nivolumab) vid behandling esofaguscancer i andra linjen
 • Poteligeo (mogamulizumab) vid behandling av Mycosis fungoides/Sézarys syndrom
 • Tecartus (brexucabtagene autoleucel) CAR-T vid behandling av mantelcellslymfom
 • Sarclisa (isatuximab) i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom för patienter som fått minst två tidigare behandlingar
 • Luxturna (voretigen neparvovek) vid behandling av Retinitis pigmentosa
 • Blincyto (blinatumomab) för behandling av barn med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv recidiverande eller refraktär pre-B akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melfalan och prednisolon vid behandling av nydiagnostiserat multipelt myelom för patienter som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation
 • Qarziba (dinotuximab beta) vid behandling av högriskneuroblastom
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS)

Senast uppdaterad 26 mars 2021