TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

 • Bavencio (avelumab) som underhållsbehandling vid urotelialcancer i första linjen.
 • Poteligeo (mogamulizumab) vid behandling av Mycosis fungoides/Sézarys syndrom
 • Tecartus (brexucabtagene autoleucel) CAR-T vid behandling av mantelcellslymfom
 • Sarclisa (isatuximab) i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom för patienter som fått minst två tidigare behandlingar
 • Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin vid behandling av levercancer
 • Luxturna (voretigen neparvovek) vid behandling av Retinitis pigmentosa
 • Strensiq (asfotas alfa) avsedd för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer
 • Blincyto (blinatumomab) för behandling av barn med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv recidiverande eller refraktär pre-B akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Idefirix (imlifidas) som avstötningsprofylax vid njurtransplantation till patienter med anti-HLA IgG-antikroppar
 • Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) vid spinal muskelatrofi (SMA) typ 1
 • Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melfalan och prednisolon vid behandling av nydiagnostiserat multipelt myelom för patienter som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation
 • Qarziba (dinotuximab beta) vid behandling av högriskneuroblastom
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS)

Senast uppdaterad 18 december 2020