TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av faktor VIII-läkemedel med sidoöverenskommelser

Faktor VIII-läkemedel används för att behandla en form av blödarsjuka, hemofili A, som innebär nedsatt förmåga att bilda tillräcklig mängd så kallad koagulationsfaktor VIII. Patienterna behandlas med läkemedel som innehåller faktor VIII-koncentrat.

TLV avslutade år 2018 en omprövning av subventionen av de tretton faktor VIII-läkemedel som då ingick i högkostnadsskyddet. Inom ramen för omprövningen hade TLV, regionerna och läkemedelsföretagen trepartsöverläggningar. Dessa resulterade i att företagen och regionerna tecknade sidoöverenskommelser om återbäring vilket sänkte läkemedelskostnaderna för elva av tretton faktor VIII-läkemedel. Efter prissänkningar eller genom sidoöverenskommelser mellan regioner och företag kom tolv produkter att kvarstå inom läkemedelsförmånerna efter avslutad omprövning med generell subvention.

Under våren 2019 ansökte ett företag till TLV om att ytterligare ett faktor VIII-läkemedel, Jivi, skulle ingå i högkostnadsskyddet. TLV, företaget och regionerna inledde även här trepartsöverläggningar som resulterade i en sidoöverenskommelse. Med hänsyn tagen till denna bedömdes kostnaden för användning för Jivi vara rimlig.

De sidoöverenskommelser som företagen och regionerna har tecknat löper ut den 31 maj 2020. TLV har fått information om att regionerna inte avser att förlänga dessa sidoöverenskommelser men att de avser att förhandla om nya. TLV anser att det finns anledning att ifrågasätta om användningen av dessa faktor VIII-läkemedel kommer att uppfylla läkemedelsförmånslagen efter 31 maj 2020. Därför omprövar nu TLV besluten i syfte att se över användningen av och den aktuella subventionsstatusen för de faktor VIII-läkemedlen i listan nedan.

Följande elva faktor VIII-läkemedel omfattas av omprövningen som beräknas avslutas innan sommaren:

 • Advate
 • Adynovi
 • Afstyla
 • Elocta
 • Jivi
 • Kovaltry
 • NovoEight
 • Nuwiq
 • Octanate
 • Octanate LV
 • Refacto AF

Publicerad 27 januari 2020