TLV logotyp

Bakgrund till ökad samverkan och samverkansaktiviteter

Det är angeläget med fördjupat samarbete med landstingen och läkemedelsindustrin.

Det finns ett antal utmaningar som kräver utvecklad samverkan med andra aktörer:

 • Utvecklingen går mot att nya (innovativa) läkemedel får tidiga godkännanden med hög grad av osäkerhet.
 • Det är en generell utmaning med läkemedel som används i vården men som inte beviljas subvention och därmed hamnar utanför förmånen. På motsvarande sätt finns utmaningar när läkemedel beviljas förmån men inte används på liknande sätt i de olika landstingen.
 • Läkemedel för sällsynta tillstånd med hög svårighetsgrad har också varit svåra att hantera i förmånssystemet där det låga antalet patienter gör att kostnaderna per patient blir betydligt högre än normalt.

För att hantera en del av dessa utmaningar är ett fördjupat samarbete med landsting, läkemedelsföretag, patienter och andra myndigheter angeläget för TLV. Därför pågår ett flertal projekt med samverkan som tillsammans bildar en helhet.

Exempel på samverkansinitiativ

 • Fullmaktsgruppen - representanter som är utsedda av landstingen för att delta i överläggningar med TLV, ibland i trepartsöverläggningar där även läkemedelsbolagen är med. Fullmaktsgruppen deltar även i övriga samverkansaktiviteter.
 • TLV samverkar mer aktivt med andra myndigheter - ofta behövs gemensamma insatser, till exempel med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.
 • Utvecklingen av trepartsöverläggningar
 • Regionerna hjälper TLV att värdera den kliniska nyttan - ett sätt att utveckla arbetssätt och process kring värdering av läkemedel är att involvera landstingen i bedömningen av ett läkemedels plats i terapin och värdet av läkemedlet i klinisk vardag.
 • TLV hjälper regionerna med hälsoekonomisk utvärdering - TLV har i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar för utvalda läkemedel som används inom slutenvården. Mer information om detta finns under klinikläkemedelsuppdraget.
 • Ökad samverkan med patienter vid bedömning av läkemedel - TLV involverar representanter för patienter och brukare i omprövningar av de läkemedel som omfattas av förmånerna.
 • Godkännande av läkemedel i tidiga faser - Det finns flera initiativ på europeisk nivå som TLV är delaktiga i för att främja introduktion av läkemedel i tidiga faser då de förväntas ha en avsevärd fördel i förhållande till existerande behandlingar.
 • Landstingens fördjupade samverkansmodell - ett fördjupat samarbete för att åstadkomma en tydligare nationell samordning kring framför allt prissättning, förhandling, introduktion och uppföljning av läkemedel. En del av landstingens fördjupade samverkansmodell är nationella processen för ordnat införande för att säkerställa en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel i Sverige.

Senast uppdaterad 11 juni 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV