Bakgrund till ökad samverkan och samverkansaktiviteter

För att TLV ska kunna utveckla den värdebaserade prissättningen är det av stor vikt att TLV har en fördjupad samverkan med regioner, bolag, patienter och andra myndigheter.

Utvecklingen går allt snabbare inom TLV:s områden och nya tillvägagångssätt och lösningar krävs för att möta denna utveckling. Några exempel på dagens utmaningar:

 • Utvecklingen går mot att nya (innovativa) läkemedel får tidiga godkännanden med hög grad av osäkerhet.
 • Det är en generell utmaning med läkemedel som används i vården men som inte beviljas subvention och därmed hamnar utanför förmånen. På motsvarande sätt finns utmaningar när läkemedel beviljas förmån men inte används på liknande sätt i de olika regionerna.
 • Läkemedel för sällsynta tillstånd med hög svårighetsgrad har också varit svåra att hantera i förmånssystemet där det låga antalet patienter gör att kostnaderna per patient blir betydande.

Utvecklad samverkan mellan olika aktörer är en nyckel till att komma fram till bra lösningar på nya och framtida utmaningar. Ett flertal samverkansinitiativ pågår, varav några exempel nämns nedan.

Några exempel på samverkansinitiativ

 • Strukturerad samverkan mellan TLV och regionerna genom fullmaktsgruppen. Enligt förmånslagen har TLV en skyldighet att ge regionerna, liksom företaget möjlighet till överläggning vid en nyansökan om subvention för ett läkemedel. Syftet med fullmaktsgruppen är att på ett strukturerat sätt ge regionerna möjlighet till överläggning med TLV i pågående ärenden och att främja samverkan. Fullmaktsgruppen utgörs av representanter som är utsedda av regionerna för att delta i dessa överläggningar med TLV, ibland i trepartsöverläggningar där även läkemedelsbolagen är med. 

 • Utveckling av trepartsöverläggningar
  En trepartsöverläggning innebär att både regionerna och företaget överlägger med TLV i ett visst ärende och att överläggningen sker samtidigt. En trepartsöverläggning kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan regioner och läkemedelsföretag.
  Läs mer om trepartsöverläggningar.

 • Regionerna hjälper TLV vid värdering av den kliniska nyttan
  Ett sätt att utveckla arbetssätt och process kring värdering av läkemedel är att involvera regionerna i bedömningen av ett läkemedels plats i terapin och värdet av läkemedlet i klinisk vardag. Detta görs bland annat inom ramen för klinisk nyttovärdering.

 • TLV genomför hälsoekonomiska utvärderingar av vissa klinikläkemedel
  TLV har i uppdrag att ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för utvalda läkemedel som används inom slutenvården.
  Läs mer klinikläkemedelsuppdraget.

 • Samverkan med patienter vid bedömning av läkemedel
  TLV strävar efter kontinuerlig dialog, samråd och samverkan med patientrepresentanter, bland annat vid bedömning av läkemedel. Dialogen ska syfta till att skapa en ömsesidig förståelse för perspektiv, förutsättningar och behov.

 • Aktiv samverkan med andra myndigheter
  Ofta behövs gemensamma insatser, till exempel med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och akademin.

 • Arbete med godkännande av läkemedel i tidiga faser
  Det finns flera initiativ på europeisk nivå som TLV är delaktiga i för att främja introduktion av läkemedel i tidiga faser då de förväntas ha en avsevärd fördel i förhållande till existerande behandlingar.

Senast uppdaterad 23 november 2021