Såväl läkemedelsföretagen som regionerna har enligt förmånslagen rätt till överläggningar med TLV i vissa ärenden. En trepartsöverläggning innebär att både regionerna och företaget överlägger med TLV i ett visst ärende men också att överläggningen sker samtidigt, det vill säga, att de tre aktörerna träffas tillsammans.

Ett ärende som rör en ansökan om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna, eller ärende om prisändring/omprövning, innehåller ett omfattande underlag som behöver tolkas, utvärderas och i vissa fall kompletteras. TLV, regionerna och företaget för en gemensam dialog vid en trepartsöverläggning kring frågor rörande ärendet, såsom frågor om läkemedlets användning, nyttan av läkemedlet och osäkerheten kring patientgruppen.

En trepartsöverläggning kan få olika följder beroende på vilka frågor som diskuteras. Inom ramen för en trepartsöverläggning kan flera olika parametrar diskuteras såsom pris, begränsningar av subventionen, sidoöverenskommelse och uppföljningsvillkor. Ett avtal, sidoöverenskommelse kan träffas mellan regionerna och företaget och kan till exempel leda till att osäkerheter i beslutsunderlaget minskar och att TLV därför kan besluta om bifall till företagets ansökan.

Eftersom det är en rättighet för företagen och regionerna att delta i en överläggning men inte någon skyldighet kan trepartsöverläggningar även avslutas utan att diskussionerna får någon betydelse för TLV:s beslut. TLV beslutar då utifrån befintligt underlag. Företaget kan också välja att återta sin ansökan eller begära utträde ur förmånerna.

Gå till toppen av sidan