Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Avastin

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Avastin (bevacizumab) som används för behandling av avancerad cancer i äggstockarna (ovarialcancer), äggledaren (tubarcancer) och bukhinnan (peritonealcancer).

Ovarialcancer har högst dödlighet bland gynekologiska elakartade tumörer. Sannolikt beror detta på svårigheterna att upptäcka sjukdomen tidigt. Ovarialcancer upptäcks i regel i ett sent skede och majoriteten av fallen diagnosticeras när sjukdomen har utvecklats till ett stadie med hög svårighetsgrad.

Avastin är avsett att användas i kombination med cellgifter (karboplatin och paklitaxel) för primärbehandling av vuxna patienter med ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer av hög svårighetsgrad.

Avastin, i kombination med karboplatin och paklitaxel, har en ökad progressionsfri överlevnad mot när man enbart använder karboplatin och paklitaxel. Progressionsfri överlevnad betyder att patienter som fått läkemedlet lever längre utan att sjukdomstillståndet förvärras under tiden.

Det som påverkar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) mest är vilka datakällor som används för att skatta överlevnad samt den statistiska metoden för att beräkna långtidseffekter (extrapolering) på progressionsfri respektive totalöverlevnad. Kostnaden per QALY uppskattas variera mellan 1 och 2 miljoner kronor.

Kompletterande uppgifter

Företaget har efter att TLV publicerade sitt kunskapsunderlag uppdaterat den hälsoekonomiska modellen för Avastin (bevacizumab) med senaste data för ICON7-studien från 31 mars 2013. Uppföljningstiden är nu upp till 49 månader i ICON7-studien. Det finns inga nya data för studien GOG218.

TLV bedömer trots svagheterna i ICON7 att resultaten från studien är att föredra framför såväl den direkta jämförelsen GOG218 som en indirekt jämförelse mellan ICON7 och GOG218. Detta då det finns längre uppföljningsdata för ICON7 samt att doseringen 7,5 mg bevacizumab/kg kroppsvikt enligt TLV:s expert används i klinisk praxis.

Utifrån de nya beräkningarna bedöms den nya kostnaden per vunnen QALY för Avastin i kombination med cellgifterna karboplatin och paklitaxel, vara cirka 670 000 kronor jämfört med behandling med karboplatin och paklitaxel.

Resultatet av de nya beräkningarna presenteras i filen ”Uppdatering Avastin” till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2013