Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Kadcyla

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Kadcyla (trastuzumab-emtansin). Läkemedlet används för behandling av HER2positiv avancerad lokalt återkommande metastaserad bröstcancer.

TLV bedömer att det finns två relevanta jämförelsealternativ:

  • TrastCap, en kombination av trastuzumab (Herceptin) + capecitabin (Xeloda)
  • LapCap, en kombination av lapatinib (Tyverb) + capecitabin (Xeloda)

Kadcyla har i kliniska studier visat på en förbättrad progressionsfri överlevnad (andel personer i livet vars sjukdom inte förvärrats) med 3,2 månader i median och en förbättrad total överlevnad (andel personer i livet, oavsett om deras sjukdom förvärrats eller ej) med 5,8 månader i median jämfört med LapCap. För TrastCap finns inga direkt jämförande studier utan företaget har gjort en indirekt jämförelse mot Kadcyla.

Kostnaden per vunnet QALY för Kadcyla bedöms vara 1 590 000 kronor när Kadcyla jämförs med LapCap.

Kostnaden per vunnet QALY för Kadcyla bedöms vara 1 136 000 kronor när Kadcyla jämförs med TrastCap.

Osäkerheten i modellen i den direkta jämförelsen mot LapCap är relativt låg. Osäkerheten när Kadcyla jämförs mot TrastCap bedöms som hög.

Kompletterande uppgifter

Företaget har efter att TLV publicerade sitt kunskapsunderlag kommit in med ett underlag som ger en bättre bild av kostnaderna postprogression, det vill säga efter att sjukdomen fortskridit.

Utifrån de nya beräkningarna bedöms den nya kostnaden per vunnen QALY för Kadcyla vara 1 393 000 kronor jämfört med LapCap och jämfört med TrastCap bedöms den nya kostnaden per vunnen QALY vara 951 000 kronor.

Resultatet av de nya beräkningarna presenteras i filen ”Komplettering kostnader postprogression Kadcyla” till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
25 april 2014