Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Caprelsa

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Caprelsa (vandetanib). Läkemedlet används för behandling av aggressiv och symtomgivande sköldkörtelcancer (MTC) som inte går att operera eller som har spridit sig.

MTC är en medullär cancer (medulla är beteckningen på den inre, centrala delen av vissa organ), som börjar växa i de sköldkörtelceller som tillverkar hormonet kalcitonin. TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög.

I en studie har behandling med Caprelsa jämförts mot placebo. Studien visade ökning i progressionsfri överlevnad (tid då sjukdomen inte förvärras) på 22,1 månader i median jämfört med 8,3 månader för placebogruppen.

TLV bedömer att den mest relevanta jämförelsen till Caprelsa är bästa möjliga omvårdnad. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Caprelsa bedöms vara ungefär mellan 1,3 till 1,5 miljoner kronor vid denna jämförelse, en kostnad per QALY som bedöms vara hög.

Osäkerheten i modellen är hög, främst på grund av osäkerheten kring patienternas långtidsöverlevnad och livskvalitet.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2014