Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Samsca

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för Samsca (tolvaptan). Samsca är avsett för behandling av vuxna patienter med en låg natriumhalt i blodet orsakat av SIADH.

SIADH står för syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion och är ett syndrom som leder till låg natriumhalt på grund av en otillfredsställande utsöndring av hormonet ADH (vasopressin) från hypofysen.

Kunskapsunderlaget är inriktat på kortare behandlingsepisoder med Samsca på sjukhus. TLV skulle gärna se en analys av kostnadseffektiviteten av långtidsbehandling med Samsca, men på grund av bristen på data är det i dagsläget inte möjligt. TLV bedömer att svårighetsgraden för patienter aktuella för behandling med Samsca är medelhög på gruppnivå.

I studier (SALT I+II) jämfördes tolvaptan (Samsca) med placebo hos patienter med lågt natrium av olika karaktär och orsak. I studierna uppnådde tolvaptangruppen bättre resultat än placebogruppen. Nackdelen med dessa studier är att knappt hälften av patienterna hade SIADH. En separat analys, som enbart tittade på patientgruppen med SIADH, visade även den på en fördel för tolvaptan jämfört med placebo.

Både TLV och företaget är överens om att ingen behandling alls bör ses som det mest relevanta jämförelsealternativet till behandling med Samsca.

Kostnader

Enligt företagets hälsoekonomiska analys är Samsca ett behandlingsalternativ med lägre kostnad och bättre effekt (dominant) än ingen aktiv behandling alls vid kortare behandlingsepisoder av SIADH. I företagets analys uppvägs kostnaden för läkemedlet av att Samsca är förknippad med kortare behandlingstider på sjukhus.

TLV bedömer därför att Samsca kan vara till nytta för den grupp patienter som inte har några andra behandlingsalternativ, det vill säga de som inte svarar på eller inte kan behandlas med vätskerestriktion. Hos de patienter där Samsca förkortar sjukhusvistelsen kan behandlingen dessutom leda till en besparing.

Osäkerhet i utredningen

TLV bedömer att osäkerheten i resultaten är hög och främst beror på företagets antagande om hur länge patienterna vistas på sjukhus samt hur behandling med Samsca påverkar patienternas livskvalitet.

Sidinformation


Publicerad
8 juli 2014