Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Gazyvaro

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Gazyvaro som är avsett för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi, en cancer som utgår från benmärgen och de vita blodkropparna.

Gazyvaro innehåller substansen obinutuzumab. Den är i kombination med substansen klorambucil avsedd för vuxna patienter som i kombination med andra sjukdomar, har en tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi, och där behandling med full dos av substansen fludarabin inte är lämplig.
För de patienter som är aktuella för behandling med Gazyvaro bedömer TLV att sjukdomens svårighetsgrad är medelhög till hög.

I en studie har behandling med obinutuzumab i kombination med klorambucil jämförts med behandling med endast klorambucil. För de patienter som fick kombinationen med obinutuzumab och klorambucil visade studien på en signifikant längre överlevnad utan att sjukdomen förvärrades (progressionsfri överlevnad) Medianöverlevnaden för kombinationsbehandlingen uppnåddes inte under studietiden och har enligt företaget ännu inte uppnåtts.  Det betyder att hälften av alla deltagare i studien fortfarande är i livet.

TLV bedömer att det finns flera olika relevanta jämförelsealternativ.

Kombinationen bendamustin och rituximab är enligt företagets underökning den vanligaste farmakologiska behandlingen i dag för den aktuella patientgruppen. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för obinutuzumab plus klorambucil i jämförelse mot kombinationen av substanserna bendamustin och rituximab beräknas vara ungefär 75 000 kronor. Jämförelsen bedöms som mycket osäker. 

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för obinutuzumab plus klorambucil i jämförelse mot enbart bendamustin beräknas vara ungefär 290 000 kronor. Osäkerheten kring resultaten bedöms som hög

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för obinutuzumab plus klorambucil i jämförelse mot enbart klorambucil beräknas vara ungefär 250 000 kronor. Osäkerheten kring resultaten bedöms som medelhög. 

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för obinutuzumab plus klorambucil i jämförelse mot rituximab plus klorambucil bedöms vara ungefär 250 000 kronor. Osäkerheten kring resultaten bedöms som medelhög.

Osäkerheterna kring resultaten ovan ligger främst i att data för långtidsöverlevnad saknas (extrapolering). I jämförelserna mot bendamustin och rituximab samt jämförelsen mot enbart bendamustin beror osäkerheten också på att inga direkta jämförelser finns utan istället har indirekta jämförelser gjorts. 

Indikation enligt produktresumén: Gazyvaro i kombination med klorambucil är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och med komorbiditeter där fulldos fludarabinbaserad behandling inte är lämplig.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2014