Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Ribovact

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Ribovact för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi, en cancer som utgår från benmärgen och de vita blodkropparna.

Ribovact innehåller substansen bendamustin och har flera olika användningsområden. Det användningsområde som utvärderas i detta kunskapsunderlag är förstahandsbehandling, det vill säga en behandling som kan användas utan att man har provat någon annan behandling tidigare, av patienter med kronisk lymfatisk leukemi och där behandling med substansen fludarabin inte är lämplig.

För de patienter som är aktuella för behandling med Ribovact bedömer TLV att sjukdomens svårighetsgrad är medelhög till hög.

Bendamustin har i en studie jämförts mot substansen klorambucil. För de patienter som fick bendamustin visade studien på en signifikant längre överlevnad utan att sjukdomen förvärrades (progressionsfri överlevnad). Efter 54 månader hade inte medianöverlevnaden i bendamustingruppen ännu uppnåtts. Det betyder att hälften av alla deltagare i studien fortfarande var i livet efter 54 månader.

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för bendamustin jämfört med klorambucil beräknas vara ungefär 100 000 kronor. Osäkerheten kring resultaten bedöms som medelhög och ligger främst i att data för långtidsöverlevnad saknas (extrapolering).

Indikation enligt produktresumén: Förstahandsbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Binet stadium B eller C) hos patienter för vilka kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2014