Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Ribovact vid Non-Hodgkins lymfom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Ribovact (bendamustin) för behandling av indolent Non-Hodgkins lymfom, en cancerform som uppstår från immunsystemet. TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög.

I en studie har kombinationsbehandling med Ribovact och rituximab jämförts med kombinationsbehandling med rituximab och cytostatika. Resultaten i studien visar att det är stor skillnad i progressionsfri överlevnad, det vill säga överlevnad utan att sjukdomen förvärras, mellan de två olika behandlingsformerna.

Kombinationen Ribovact och rituximab gav en progressionsfri överlevnad på 69,5 månader medan kombinationen rituximab och cytostatika gav 31,2 månader.

TLV bedömer att den mest relevanta jämförelsen till Ribovact och rituximab, är rituximab och cytostatika. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Ribovact och rituximab bedöms vara ungefär 400 000 kronor vid denna jämförelse, en kostnad per QALY som bedöms vara medelhög.

Osäkerheten i modellen är medelhög, främst på grund av osäkerheten kring patienternas långtidsöverlevnad och livskvalitet.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2014