Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Pixuvri

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Pixuvri som används vid behandling av vuxna patienter som har fått flera återfall i eller har aggressiva non-Hodgkin-B-cellslymfom (en typ av lymfkörtelcancer) som inte svarar på behandling.

Svårighetsgraden bedöms av TLV vara mycket hög. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ i tredje linjens behandling helt beror på patientens status, men huvudsakligen kombinerar man olika sorters behandling.

Företaget har i sin kliniska prövning jämfört med monoterapier, alltså bara en sorts behandling, vilket inte är praxis i Sverige. Det blir därmed svårt att applicera resultaten i Sverige. Eftersom i huvudsak kombinationer används för dessa patienter idag i Sverige menar TLV att det inte går att dra några slutsatser kring relativ behandlingseffekt för Pixuvri baserat på studien.

Priset som används i modellen för Pixuvri är 6.050 kronor (AUP) för en injektions-flaska á 29 mg. Den genomsnittliga kostnaden per månad och patient blir för Pixuvri ungefär 62.000 kronor.

TLV bedömer att det är orimligt att redovisa ett resultat som baseras på den kliniska studien då denna inte är representativ ur ett svenskt perspektiv. Jämförelsealternativet i studien var monoterapier som inte är relevanta i Sverige. Vi gör bedömningen att det inte finns ett kliniskt underlag som gör det möjligt att göra en indirekt jämförelse då denna skulle innebära en allt för hög osäkerhet för att avgöra relativ behandlingseffekt.

Sidinformation


Publicerad
11 maj 2016