Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid lungcancer av icke-skivepiteltyp

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo vid behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

Opdivo (nivolumab) används för att behandla vuxna patienter med en avancerad form av lungcancer som spridit sig eller vuxit trots tidigare behandling med kemoterapi.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet. Behandlingen syftar till att förlänga livet.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet är docetaxel.

Osäkerheten bedöms vara hög och beror främst på hur länge behandlingen pågår, om den pågår tills tillståndet förvärras eller om den avslutas innan dess, vid en viss förutbestämd tidpunkt. Det finns även en osäkerhet kring effekten av Opdivo bortom de kliniska studierna. Dessa faktorer har en betydande påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY).

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Opdivo är 1.070.000 kronor jämfört med docetaxel om man antar att behandling sker fram tills patientens tillstånd förvärras. Vid ett antagande att behandlingen avslutas max 22,5 månader efter behandlingsstart är kostnaden per QALY ungefär 630.000 kronor vid samma behandlingsjämförelse.

Samlad bedömning Opdivo och Keytruda

TLV har även utvärderat läkemedlet Keytruda inom klinikläkemedelsuppdraget. Opdivo och Keytruda har liknande användningsområde. Sammantaget gör TLV bedömningen att det ena läkemedlet inte är bättre än det andra vad gäller behandlingseffekt i andra linjen eller senare. Det finns dock skillnader mellan läkemedlen avseende exempelvis, pris, patienturval, dosering, doseringsintervall, kassation, indikation och beredningsformer. Se dokumentet "Samlad bedömning av Opdivo och Keytruda" här nedanför.

Sidinformation


Publicerad
13 juni 2016