Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo vid behandling av patienter med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet. Behandlingen syftar till att förlänga livet.

TLV bedömer att ett relevant jämförelsealternativ är Afinitor (everolimus).

Osäkerheten bedöms vara hög och beror främst på hur länge behandlingen pågår, om den pågår tills tillståndet förvärras eller om den avslutas innan dess, vid en viss förutbestämd tidpunkt. Det finns även en osäkerhet kring effekten av Opdivo bortom de kliniska studierna. Dessa faktorer har en betydande påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY).

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Opdivo är 1,18 miljoner kronor jämfört med Afinitor (everolimus) om man antar att behandling sker fram tills patientens tillstånd förvärras. Vid ett antagande att behandlingen avslutas max 22,5 månader efter behandlingsstart är kostnaden per QALY ungefär 760 000 kronor vid samma behandlingsjämförelse.

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2016