Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy vid hudcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy vid behandling av patienter med svårare former av hudcancer.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet förvärras gradvis och leder till döden. Behandlingen är för de flesta av palliativ karaktär och syftar till att lindra symptom och förlänga livet.

TLV anser att Opdivo monoterapi är det mest lämpliga jämförelsealternativet. Även om effektfördelar för kombinationsbehandlingen jämfört med behandling med enbart Opdivo har visats, är osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten mycket hög. Detta eftersom det framförallt är osäkert hur kombinationsbehandlingen påverkar den långsiktiga överlevnaden.

Till följd av den stora osäkerhet som finns vad gäller överlevnad har TLV valt att inte presentera ett specifikt grundscenario. Resultatet presenteras istället i form av en diskussion kring de osäkerheter som råder kring överlevnad.

Tilläggsanalys

Företaget har efter att TLV publicerade sitt kunskapsunderlag uppdaterat den hälsoekonomiska modellen för Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) så att den endast inkluderar patienter som har ett lågt tumöruttryck av PD-L1.

TLV bedömer att det är lämpligast att redovisa resultatet i form av ett spann, för att ta hänsyn till osäkerheter i underlaget.

En rimlig uppskattning är att kostnaden per QALY (kvalitetsjusterat levnadsår) ligger mellan 490.000 – 900.000 kronor när en patient avbryter behandlingen vid en fördefinierad tidpunkt på 22,15 månader, jämfört med Opdivo som enda behandling. Skulle patienter istället behandlas så länge inte tillståndet förvärras skulle en rimlig uppskattning vara att kostnaden per QALY ligger mellan 1.120.000 – 1.400.000 kronor jämfört med Opdivo som enda behandling.

Resultatet av de nya beräkningarna presenteras i filen "Tilläggsanalys Opdivo i kombination med Yervoy" här nedanför.

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2017