Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid huvud- och halscancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo vid behandling av patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp.

Opdivo (nivolumab) används för att behandla vuxna patienter med återkommande eller spridd huvud- och halscancer som fortsatt växa under eller efter behandling med platinumbaserad kemoterapi som cisplatin.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög då sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att jämförelsealternativet med behandlande läkares val av monoterapi med antingen docetaxel, metotrexat eller cetuximab är relevant.

Osäkerheten bedöms vara mycket hög. Det är svårt att med säkerhet bedöma hur effektiv nivolumab är jämfört med docetaxel, samt vilken effekt läkemedlet har i den europeiska populationen. Ytterligare orsaker till den mycket höga osäkerheten är hur länge behandlingen pågår, samt vilken effekt Opdivo har bortom de kliniska studierna. Dessa faktorer har en betydande påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY).

Givet behandlingseffekten funnen för hela populationen i den kliniska studien är kostnaden per vunnet QALY för Opdivo är 913 000 kronor jämfört med läkarens val av monoterapi om man antar att behandling sker fram tills patientens tillstånd förvärras. Vid ett antagande att behandlingen avslutas max 22,5 månader efter behandlingsstart är kostnaden per QALY 760 000 kronor vid samma behandlingsjämförelse.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2017