Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid avancerad urotelial cancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo (nivolumab) för behandling av urotelial cancer.

Urotelial cancer kan uppkomma i hela urinvägarna från njurbäcken till urinrör, men av alla uroteliala tumörer är urinblåsecancer den absolut vanligaste typen.

Opdivo används för att behandla vuxna patienter med avancerad urotelial cancer som tidigare behandlats med cellgifter.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög eftersom sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att jämförelsealternativet är vinflunin.

Osäkerheten i underlaget från företaget bedöms vara hög och beror främst på svårigheten att utvärdera hur effektiv Opdivo är jämfört med vinflunin eftersom det saknas direkt jämförande studier. Ytterligare orsaker till den höga osäkerheten är hur länge behandlingen pågår samt vilken effekt Opdivo har bortom de kliniska studierna. Dessa faktorer kan påverka kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

TLV har tidigare utvärderat kostnadseffektiviteten för Opdivo vid sex andra typer av cancer. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, har därför beställt en begränsad utvärdering för urotelial cancer. Det innebär att TLV inte detaljgranskar företagets hälsoekonomiska modell i samma utsträckning som i andra ärenden, utan redovisar och kommenterar i huvudsak de antaganden som är gjorda av företaget.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för den hälsoekonomiska analysen förändras på ett avgörande sätt.

Uppdatering av analysen kan beställas av landstingen vid behov.

Sidinformation


Publicerad
14 september 2017