Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda vid avancerad urotelial cancer

läkemedlet Keytruda (pembrolizumab) för behandling av urotelial cancer i första linjen.

Urotelial cancer kan uppkomma i hela urinvägarna från njurbäcken till urinrör, men av alla uroteliala tumörer är urinblåsecancer den absolut vanligaste typen.

Utvärderingen avser Keytruda för behandling av vuxna patienter med avancerad urotelial cancer vilka inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi i första linjen.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög eftersom sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att jämförelsealternativet till Keytruda för patienter som inte tål cisplatin är kombinationsbehandling med gemcitabin och karboplatin.

Osäkerheten i underlaget från företaget bedöms vara hög och beror främst på svårigheten att utvärdera hur effektiv Keytruda är jämfört med gemcitabin i kombination med karboplatin eftersom det saknas direkt jämförande studier. Ytterligare orsaker till den höga osäkerheten ligger i antaganden om effekten av Keytruda bortom den kliniska studien, samt hur länge behandlingen pågår. Dessa faktorer kan ha en påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

cancerindikationer, inklusive för urotelial cancer där patienterna tidigare behandlats med cisplatinbaserade cellgifter. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, har därför beställt en begränsad utvärdering. Det innebär att TLV inte detaljgranskar företagets hälsoekonomiska modell i samma utsträckning som i andra ärenden, utan redovisar och kommenterar i huvudsak de antaganden som är gjorda av företaget.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för den hälsoekonomiska analysen förändras på ett avgörande sätt.

Uppdatering av analysen kan beställas av landstingen vid behov.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2017