Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Lutathera för behandling av gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer hos vuxna

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Lutathera (lutetium (177Lu) oxodotreotid) för behandling av gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer hos vuxna.

Neuroendokrina tumörer (NET) är hormonproducerande tumörer och de flesta av dem uppstår i magtarmkanalen (GI-NET) eller i bukspottskörtelen (P-NET). TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad eftersom sjukdomen inte går att bota och leder till sänkt livskvalitet samt förkortad livslängd.

Lutathera är ett radioaktivt läkemedel som binder till tumörcellerna och dödar dessa genom att avge strålning. Studier visar att patienter som behandlats med en kombination av Lutathera och läkemedlet Sandostatin LAR i vanlig dos, 30 mg, vid GI-NET levde längre innan sjukdomen förvärrades jämfört med om de behandlades med enbart Sandostatin LAR i hög dos, 60 mg.

Vid GI-NET bedömer TLV att jämförelsealternativen till Lutathera är högdos Sandostatin LAR eller läkemedlet Afinitor. Baserat på underlaget som företaget har skickat in bedömer TLV att en effektfördel av Lutathera, i kombination med Sandostatin LAR 30 mg, endast har visats jämfört med högdos Sandostatin LAR. Det är denna jämförelse som ligger till grund för den hälsoekonomiska analysen vid GI-NET. Resulatet visar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till mellan 800 000 och 1 400 000 kronor. I jämförelsen med Afinitor utgår TLV från jämförbar effekt mellan Lutathera och Afinitor. Resultatet i kostnadsjämförelsen visar att Lutathera har en högre total behandlingskostnad än Afinitor vid behandling av patienter med GI-NET.

Effekten av Lutathera vid P-NET har dokumenterats i en okontrollerad studie, det vill säga att en kontrollgrupp saknades. Vid P-NET bedöms Afinitor eller läkemedlet Sutent vara de mest relevanta jämförelsealternativen. Även i dessa jämförelser utgår TLV från en jämförbar effekt mellan Lutathera, Afinitor och Sutent. Resultaten i kostnadsjämförelserna visar att Lutathera har en lägre total behandlingskostnad än Afinitor och Sutent vid behandling av patienter med P-NET. Resultaten i analyserna vid P-NET är dock känsliga för hur lång tid behandling med Afinitor respektive Sutent antas pågå.

Sammantaget är osäkerheterna i underlaget mycket höga. Osäkerheterna återfinns främst i Lutatheras effekt över tid samt i behandlingslängd av Afinitor och Sutent. Ytterligare orsaker till de höga osäkerheterna berör dosering samt hälsorelaterad livskvalitet. Dessa faktorer har en betydande inverkan på resultatet.


Sidinformation


Publicerad
20 juni 2018