Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för CAR-T-cellbehandlingen Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom. Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som utgår från det lymfatiska systemets celler.

Kymriah används av vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom vid återfall eller om patienten inte svarat på tidigare behandling efter två eller fler behandlingslinjer. Kymriah används också vid akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp hos barn och unga och TLV har tidigare tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till landstingen för detta användningsområde, se länk till höger på sidan.

Kymriah består av patientens egna celler som förändrats i laboratorium. De modifierade cellerna, de så kallade CAR-T-cellerna, känner igen proteinet CD19, som finns på B-cellers liksom tumörcellers yta. När CAR-T-celler binder till CD19 leder det till att cellen som uttrycker CD19 dör.

TLV bedömer sjukdomens svårighetsgrad som mycket hög. Vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom som inte har svarat på eller återfaller efter två eller fler behandlingsförsök har en mycket dålig prognos.

Den kliniska effekten av Kymriah är mycket osäker. Att utifrån nuvarande underlag försöka fastställa den relativa effekten av behandling med Kymriah innebär en alltför oprecis uppskattning för att utgöra en vägledning vid bedömning av rimlig kostnad för åtgärden. Sammantaget blir osäkerheten oacceptabelt hög och därför bedömer TLV att en redovisning av en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Kymriah skulle innehålla alltför stora osäkerheter för att vara informativ.

Tilläggsanalys

TLV har även gjort en tilläggsanalys av den tidigare utvärderingen eftersom företaget har kommit in med nya data i form av längre uppföljningstid från den kliniska studien. Företaget har även utfört så kallade indirekta jämförelser mellan Kymriah och Yescarta samt tagit fram data baserad på den kommersiella användningen av de två produkterna. Läs tilläggsanalys av Kymriah vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2019