Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Tecentriq i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Tecentriq (atezolizumab) i kombination med substanserna bevacizumab, paklitaxel och karboplatin vid spridd (metastaserad) icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp. Fokus för utvärderingen har varit patienter med så kallad EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC efter att sjukdomen har försämrats trots behandling som är särskilt avsedd för de patienterna.

Effekten av Tecentriq i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin har utvärderats i studien IMPOWER-150. För patienter med så kallad EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC tyder tillgängliga data på att det finns fördelar i effekt när Tecentriq läggs till bevacizumab och cellgifter. Det finns dock stora osäkerheter på grund av de låga patientantalen i studien.
I företagets hälsoekonomiska analys jämförs Tecentriqkombinationen med antingen karboplatin i kombination med vinorelbin eller cisplatin i kombination med pemetrexed. De hälsoekonomiska resultaten är beroende av avtalade priser på Tecentriq och Avastin (bevacizumab).

Utvärderingen av Tecentriq i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin är en del av ett nordiskt samarbete

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Tecentriq inom samarbetet FINOSE. Den rapporten har legat till grund för TLV:s utredning av Tecentriq.

FINOSE är ett samarbete mellan läkemedelsverket Fimea (Finland), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt TLV (Sverige). Samarbetet innebär att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. Detta är den andra gemensamma rapporten inom FINOSE-samarbetet.

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2019