Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Libtayo vid kutan skivepitelcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Libtayo (cemiplimab) som ensam behandling av vuxna patienter med spridd eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer som inte är aktuella för botande kirurgi eller strålning.

Kutan skivepitelcancer är en typ av hudcancer som är den näst vanligaste elakartade hudcancern. Den viktigaste riskfaktorn för sjukdomen är långsiktig exponering för solljus. Förekomsten av sjukdomen har ökat under de senaste decennierna. Organtrasplanterade patienter löper betydligt högre risk för att utveckla denna cancertyp. Majoriteten av tumörerna har mycket god prognos och 90 procent av patienterna lever fem år efter diagnos, men det finns risk till spridning av tumören både till närliggande och avlägsna delar av kroppen. Det senare medför en betydligt sämre prognos.

Det saknas godkända effektiva behandlingar mot spridd kutan skivepitelcancer och de behandlingar som erbjuds idag syftar till att lindra symtom och kan vara förknippade med svåra biverkningar. Därför finns det ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ vid spridd kutan skivepitelcancer. TLV bedömer svårighetsgraden av tillståndet som mycket hög.

Libtayo är en så kallat PD1-hämmare som förstärker immunförsvarets förmåga att döda tumörcellerna. TLV bedömer att de mest relevanta jämförelsealternativen till Libtayo är så kallade platinabaserade cellgifter samt bästa understödjande behandling, exempelvis lindrande och livsuppehållande åtgärder.

Osäkerheten i de hälsoekonomiska analyserna bedöms vara mycket hög och beror främst på att det saknas kännedom om den långsiktiga effekten av behandlingen samt hur länge patienter kommer att behandlas med Libtayo.

Sidinformation


Publicerad
14 januari 2020