Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda i kombination med Inlyta vid njurcellscancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för kombinationsbehandling med läkemedlen Keytruda och Inlyta. Kunskapsunderlaget utvärderar Keytruda i kombination med Inlyta som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer.

Njurcellscancer står för cirka 2,3 procent respektive 1,5 procent av all cancer hos vuxna män och kvinnor i Sverige och drabbar drygt 1 200 personer per år. Hur länge en patient överlever med denna cancertyp är starkt kopplad till patientens tumörstadium vid diagnostillfället. Patienter som upptäcks med metastaser lever betydligt kortare tid än de vars tumörer är lokaliserade.

TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till behandling med Keytruda i kombination med Inlyta är såväl Votrient som kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy. I den studie som låg till grund för godkännandet av Keytruda vid njurcellscancer förlängde kombinationsbehandling med Keytruda och Inlyta överlevnaden samt tiden till att sjukdomen förvärrades, jämfört med behandling med enbart Sutent. TLV har tidigare bedömt att Sutent och Votrient har jämförbar effekt men eftersom Votrient har lägre pris bedömer TLV att den senare är ett mer relevant jämförelsealternativ än Sutent. TLV bedömer vidare att effekten av Keytruda i kombination med Inlyta kan antas vara jämförbar med effekten av jämförelsealternativet Opdivo i kombination med Yervoy.

Det finns flera osäkerheter i den hälsoekonomiska analysen. En sådan är att det saknas långsiktiga data om hur länge patienter som behandlas med Keytruda i kombination med Inlyta överlever. En annan är huruvida behandling med Keytruda kommer avslutas efter två år hos patienter där sjukdomen ännu inte har förvärrats, vilket både företaget och TLV har antagit i sina analyser.

Sidinformation


Publicerad
31 mars 2020