Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda vid huvud- och halscancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Keytruda (pembrolizumab). Underlaget gäller Keytruda som singelbehandling eller i kombination med kemoterapi för behandling av vuxna patienter med utspridd eller återfallande cancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD-L1, en molekyl som finns på ytan av cancercellen som är en biologisk markör. Behandlingen syftar till att förlänga livet.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Medianåldern vid diagnos är 65 till 70 år, men ålder vid diagnos varierar beroende på var i huvud- och halsområdet cancern uppstått. Sedan 2008 har antalet huvud- och halscancerfall ökat med 25 procent.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög. Detta på grund av att sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet.

För patienter med utspridd cancer i huvud och hals bedömer TLV att jämförelsealternativet till Keytruda är kombinationsbehandling med platinabaserad kemoterapi, 5-fluorouracil (5-FU) och cetuximab.
Studier har visat att patienter som behandlas med Keytruda som singelbehandling och i kombination med cellgifter levde längre jämfört med patienter som fick standardbehandling.

Med de antaganden som TLV anser mest relevanta leder den hälsoekonomiska analysen till en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår på 490 000 kronor för Keytruda som singelbehandling och 560 000 kronor för Keytruda i kombination med platinabaserade cellgifter och 5FU. I båda fallen är jämförelsealternativet cetuximab i kombination med platinabaserade cellgifter och 5-FU. Eftersom det inte är det avtalade priset som används i denna analys av Keytruda är uppgiften om kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår överskattad. Den verkliga kostnaden är alltså lägre.

Osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen bedöms som låg. Detta beror på att data i den kliniska studien är relativt fullständiga.

Sidinformation


Publicerad
29 april 2020