Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Darzalex vid multipelt myelom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (DVMP). Utvärderingen gäller behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som inte är lämpliga för så kallad autolog stamcellstransplantation.

Multipelt myelom är en form av cancer som drabbar en typ av vita blodkroppar, plasmaceller i benmärgen. Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år med en medianålder på 72 år vid diagnos. Sjukdomen leder till komplikationer i flera olika organ med symtom som blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och njurpåverkan.

Darzalex är en antikropp som binder till proteinet CD38 som finns i höga nivåer på ytan av myelomceller. Darzalex aktiverar immunsystemet som dödar cancercellerna.

TLV har utvärderat effekten av behandling med DVMP i relation till två jämförelsealternativ: kombinationen bortezomib, melfalan och prednison (VMP), och kombinationen lenalidomid och dexametason (Rd).

Den kliniska studien ALCYONE visade dels en förlängd tid till att antingen sjukdomen förvärrades eller patienten avled, dels förbättrad överlevnad, för de patienter som behandlades med DVMP jämfört med VMP.

Enligt TLV:s bedömning visar indirekta jämförelser att DVMP jämfört med Rd gav en förlängd tid till att antingen sjukdomen förvärrades eller patienten avled. TLV bedömer, baserat på indirekta jämförelser i kombination med publicerade studier, att det är rimligt att anta att DVMP även leder till förbättrad överlevnad jämfört med Rd.

I TLV:s analyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för DVMP med mellan 1,62 och 1,91 miljoner kronor när läkemedlet jämförs med VMP, 1,52 och 1,87 miljoner kronor när det jämförs med Rd18 (behandling under längts 18 månader) och 1,15 och 1,40 miljoner kronor när det jämförs mot Rd-mix (en mix av behandling under längst 18 månader och fram till dessa att sjukdomen förvärras). Osäkerheten i resultaten är höga.

Sidinformation


Publicerad
19 april 2021