Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Sarclisa vid multipelt myelom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason (IsaPd). Utredningen gäller behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom, som tidigare har genomgått minst två behandlingar, där tidigare behandling inkluderat lenalidomid och en proteasomhämmare och en uppvisad sjukdomsprogression vid senaste behandlingen.

Multipelt myelom är en form av cancer som drabbar en typ av vita blodkroppar, plasmaceller i benmärgen. Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år med en medianålder på 72 år vid diagnos. Sjukdomen leder till komplikationer i flera olika organ med symtom som blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och njurpåverkan.

Isatuximab är en human monoklonal antikropp som binder till proteinet CD38, vilket uttrycks i höga nivåer på ytan av myelomceller. Därigenom aktiverar isatuximab immunsystemet till att döda cancercellerna.

Företaget har jämfört behandlingseffekterna av IsaPd med de daratumumab i monoterapi, Kd och PCd genom indirekta jämförelser. Baserat på dessa bedömer TLV att behandling med IsaPd resulterar i signifikant bättre effekt avseende PFS men jämförbar effekt avseende OS i förhållande till både daratumumab i monoterapi samt Kd. De indirekta jämförelserna mot daratumumab i monoterapi samt Kd innehåller dock stora osäkerheter. TLV bedömer vidare behandlingseffekterna av IsaPd och PCd som jämförbara avseende både PFS och OS.

TLV har utvärderat effekten av behandling med IsaPd i relation till kombinationsbehandlingen pomalidomid och dexametason (Pd).
Den kliniska fas III-studien ICARIA-MM visar att behandling med IsaPd har signifikant bättre effekt på progressionsfri överlevnad jämfört med Pd. Vid tidpunkten för denna analys var data avseende total överlevnad omogna och indikerade endast en trend mot bättre överlevnad i IsaPd-gruppen.

I TLV:s analyser för IsaPd i jämförelse mot Pd resulterar i en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår på 4,1 miljoner kronor. Osäkerheten i resultaten är höga.

Sidinformation


Publicerad
6 september 2021