Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Poteligeo vid behandling av Mycosis fungoides eller Sézary syndrom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Poteligeo (mogamulizumab). Utvärderingen gäller behandling av vuxna patienter med så kallad mycosis fungoides eller Sézary syndrom som har fått minst en tidigare systemisk behandling. Systemisk behandling är en behandling som intas via munnen eller via injektion.

Mycosis fungoides och Sézary syndrom är sällsynta cancersjukdomar, kallade kutana T-cellslymfom, som först uppstår i huden.

Både Mycosis fungoides och Sézary syndrom är oftast kroniska tillstånd. Målet vid behandling är främst att kontrollera sjukdomen och lindra symtomen. Vid Sézary syndrom och senare stadier av Mycosis fungoides, när sjukdom spridit sig i blodet, till lymfkörtlar eller gett upphov till tumörer i huden, påverkas risken att dö. Patientgruppen skiljer sig åt när det gäller hur omfattande sjukdomen är, vilka symtom patienten har, risk för att sjukdomen förvärras eller för tidig död. Därmed är också behovet av behandling olika. Idag används retinoider (bexaroten), metotrexat och interferon-alfa för att behandla denna patientgrupp.

Poteligeo är ett antikroppsläkemedel riktat mot ett protein kallat kemokinreceptor 4. När Poteligeo binder till proteinet stimuleras kroppens immunförsvar att attackera cancercellerna.

Företaget har utvärderat effekten av Poteligeo med hjälp av en direkt jämförande studie mot substansen vorinostat. Studien visar att behandling med Poteligeo förlänger tiden till dess att sjukdomen förvärras. Effekten var tydligast hos patienter med Sézary syndrom och senare sjukdomsstadier av Mycosis fungoides. Poteligeos effektfördel jämfört med dagens standardbehandling (metotrexat och bexaroten) bedöms dock som svårvärderad.

TLV beräknar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Poteligeo jämfört med nuvarande standardbehandling ligger i ett spann mellan 1,3 och 2,3 miljoner kronor. För en undergrupp av patienter där sjukdom även involverar blodet ligger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår i spannet 1,4 och 3 miljoner kronor. Osäkerheten i resultaten bedöms som mycket hög.

Sidinformation


Publicerad
11 oktober 2021