Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Blenrep vid behandling av multipelt myelom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Blenrep (belantamab mafodotin). Bedömningen gäller behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter, som har genomgått minst fyra tidigare behandlingar och vars sjukdom är refraktär mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande medel och en antiCD38 monoklonalantikropp, med påvisad förvärring av sjukdomen vid senast givna behandling.

Myelom (multipelt myelom) är en elakartad tumörsjukdom i benmärgen. 600 nya fall diagnostiseras i Sverige varje år. Medianålder vid diagnos är 72 år. Att sjukdomen är refraktär betyder att patienten är resistent mot en tidigare given behandling.

Blenrep är en antikropp som kopplats till ett cellgift. Blenrep binder till proteinet B-cellmognadsantigen (BCMA), som uttrycks i höga nivåer på ytan av myelomceller. Därefter tas läkemedlet snabbt in i cancercellerna, där cellgiftet frisätts och cancercellerna dör.

Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av studien DREAMM-2. Eftersom DREAMM-2 saknade kontrollgrupp har resultaten från denna studie jämförts indirekt med registerdata från studien MAMMOTH av patienter behandlade med standardbehandling.

Den indirekta jämförelsen visade en statistiskt signifikant bättre effekt av Blenrep avseende hur länge patienten lever (total överlevnad, OS). Angående hur lång tid patienten lever utan att sjukdomen förvärras (progressionsfri överlevnad, PFS) var det inte möjligt att göra en jämförelse.

På grund av osäkerheter gällande den långvariga behandlingseffekten av Blenrep presenterar TLV inget eget grundscenario. I stället presenterar TLV flera scenarioanalyser där antaganden om hur länge patienter som behandlas med Blenrep lever varieras. Enligt TLV:s scenarioanalyser ligger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår i ett spann mellan cirka 2 och 2,3 miljoner kronor.

Osäkerheten i resultaten bedöms som hög och ligger främst i skattningen av hur länge patienter behandlade med Blenrep lever. I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan cirka 1,3 och 2,9 miljoner kronor.

Sidinformation


Publicerad
6 maj 2022