Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Tecvayli vid behandling av multipelt myelom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till regionerna för Tecvayli (teklistamab) i monoterapi. Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med så kallad recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar mot sin cancer, däribland ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat förvärring av sjukdomen vid den senaste behandlingen.

Myelom (multipelt myelom) är en elakartad tumörsjukdom i benmärgen. Att sjukdomen är recidiverande och refraktär betyder att patienten fått återfall i sjukdomen efter behandling samt att man är resistent mot tidigare givna behandlingar.

Den aktiva substansen i Tecvayli är teklistamab, en antikropp som känner igen och kan binda till två målproteiner samtidigt. Teklistamab känner igen ett protein som heter B-cellsmognadsantigen (BCMA), som uttrycks på ytan av myelomceller, och proteinet CD3 uttryckt på ytan av T-celler. Teklistamab sammanför T-cellerna, som tillhör kroppens immunsystem, med myelomcellerna, vilket gör att T-cellerna aktiveras och kan döda myelomcellerna.

Val av behandling vid återfall och behandlingsresistent sjukdom påverkas av faktorer som till exempel ålder, samsjuklighet, tidigare behandling, behandlingssvar och eventuella biverkningar. Det finns flera kliniskt relevanta jämförelsealternativ. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Tecvayli är behandling enligt läkarens val (standardbehandling). Jämförelsealternativ i den hälsoekonomiska analysen innefattar en behandlingsmix av pomalidomid- och karfilzomibbaserade behandlingskombinationer.

Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av fas I/II studien MajesTEC-1. Studien saknar kontrollgrupp och resultat från MajesTEC-1 jämförs därför indirekt i en matchad jämförelse med data från studien LocoMMotion av patienter som fått standardbehandling. Resultat från indirekta jämförelser avseende bland annat total svarsfrekvens är till fördel för Tecvayli.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) cirka 2,6 miljoner kronor för Tecvayli jämfört med standardbehandling. I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Tecvayli mellan 1,9 och 3,05 miljoner kronor. Osäkerheten i resultaten bedöms som mycket hög och ligger främst i den indirekta jämförelsen som har använts i analysen som skattningen av effekten i förhållande till dagens standardbehandling. Även antaganden om behandlingseffekt och överlevnad på lång sikt är osäkra.

Sidinformation


Publicerad
6 september 2023