Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Imjudo i kombination med Imfinzi vid levercellscancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna av Imjudo (tremelimumab) i kombination med Imfinzi (durvalumab). Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med avancerad levercellscancer som tidigare inte fått någon behandling för sin avancerade sjukdom.

Levercellscancer är den vanligaste cancern som uppstår i levern. I Sverige diagnostiseras cirka 500 patienter årligen med levercellscancer. Det är relativt vanligt att patienter diagnostiserade med levercellscancer har en, redan vid diagnostillfället, avancerad sjukdom vilket innebär dålig prognos.

Aktuella för behandling med Imjudo i kombination med Imfinzi är vuxna patienter med antingen avancerad levercellscancer eller levercellscancer som inte kan avlägsnas genom operation och som tidigare inte fått någon behandling för sin avancerade sjukdom. Både Imjudo och Imfinzi är antikroppar som verkar genom att hjälpa immunsystemet att bekämpa levercellscancern.

TLV:s bedömning av relevanta jämförelsealternativ till Imjudo i kombination med Imfinzi är Tecentriq (atezolizumab) i kombination med bevacizumab eller, när denna behandling inte är lämplig, antingen sorafenib eller Lenvima (lenvatinib).

Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av fas III studien HIMALAYA. Studien visar att patienter behandlade med Imjudo i kombination med Imfinzi lever längre än patienter behandlade med sorafenib. Företaget har genomfört indirekta jämförelser som visar att överlevnaden är bättre med Imjudo i kombination med Imfinzi även jämfört med Lenvima men jämförbar med Tecentriq i kombination med bevacizumab. TLV bedömer att indirekta jämförelser, generellt, är behäftade med stora osäkerheter.

I TLV:s analys där Imjudo i kombination med Imfinzi jämförs med sorafenib är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 2,4 miljoner kronor. I jämförelsen mot Imfinzi och Lenvima är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 1,7 miljoner kronor. Osäkerheterna i analyserna rör främst överlevnaden på lång sikt. I TLV:s kostnadsjämförelse mellan Imjudo i kombination med Imfinzi och Tecentriq i kombination med bevacizumab är kostnaden högre för Imjudo i kombination med Imfinzi än den för Tecentriq i kombination med bevacizumab. Osäkerheten i denna analys rör främst antagandet om jämförbar effekt.

Sidinformation


Publicerad
12 februari 2024