Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Tecentriq vid icke-småcellig lungcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Tecentriq (atezolizumab) som används vid behandling av vuxna patienter med spridd icke-småcellig lungcancer efter tidigare cellgiftsbehandling.

Tecentriq verkar genom att binda till ett specifikt protein i kroppen som kallas programmerad celldödligand 1 (PD-L1). TLV bedömer sjukdomens svårighetsgrad som mycket hög eftersom tillståndet innebär mycket förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att Keytruda och Opdivo, som är så kallade PD1-hämmare, är relevanta jämförelsealternativ för den aktuella patientgruppen förutom för den grupp patienter som har lungcancer av icke-skivepiteltyp där patienterna har PD-L1-uttryck under en procent. Där utgör istället docetaxel relevant jämförelsealternativ.

TLV bedömer att Tecentriq, Keytruda och Opdivo är jämförbara i fråga om effektmåtten total överlevnad och progressionsfri överlevnad.

Enligt företagets beräkning är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Tecentriq 975 000 kronor jämfört med docetaxel för patienter med icke skivepitelcancer som inte har uttryck av PD-L1. TLV bedömer i stort att beräkningen är rimlig. En lägre överlevnadsvinst för svårare sjuka patienter som inte ingår i den kliniska studien skulle dock öka kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

Osäkerheten är hög och beror främst på att data för långtidsöverlevnad saknas.

Sidinformation


Publicerad
26 januari 2018
Till toppen