Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Besponsa vid akut lymfatisk leukemi

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Besponsa (inotuzumab ozogamicin). Behandlingen används av vuxna patienter med akut lymfatisk leukemi (ALL) vid återfall eller om patienten inte svarat på tidigare behandling.

Besponsa består av en antikropp som är kopplad till ett läkemedel som används vid behandling av tumörsjukdomar, en så kallad cytotoxisk produkt. Antikroppen känner igen CD22,  ett protein som finns på tumörcellernas yta. TLV bedömer sjukdomens svårighetsgrad som mycket hög. Vuxna patienter med ALL som får tillbaka sin sjukdom eller inte svarar på behandling har en mycket dålig prognos och hög dödlighet. Somliga patienter som genomgått stamcellstransplantation har uppvisat långtidsöverlevnad.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ är två varianter av kombinationer av kemoterapi,  FLAG-Asparaginas och MEA, som används vid ALL. I studien där Besponsa jämfördes med olika kombinationer av kemoterapi genomgick en större andel patienter stamcellstransplantation efter behandling med Besponsa.

Osäkerheten bedöms vara mycket hög och ligger främst i antaganden kring långtidsöverlevnad. Denna faktor har en betydande påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY).

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Besponsa är mellan 730 000 kronor och 870 000 kronor i jämförelse med kemoterapikombinationerna FLAG-Asparaginas och MEA.

Sidinformation


Publicerad
25 april 2018
Till toppen