Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Kyprolis i kombination med Revlimid och dexametason

TLV har tagit fram ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Kyprolis (karfilzomib) i kombination med Revlimid (lenalidomid) och dexametason för behandling av återfall vid multipelt myelom.

TLV har tidigare utvärderat Kyprolis i kombination med Revlimid och dexametason och även Kyprolis i kombination med enbart dexametason. Nu finns data med längre uppföljningstid från den kliniska studien av Kyprolis i kombination med Revlimid och dexametason som TLV har använt i denna nya utvärdering.

Multipelt myelom är en form av cancer som drabbar en typ av vita blodkroppar, plasmaceller i benmärgen. Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år med en medianålder på 72 år vid diagnos. Sjukdomen leder till komplikationer i flera olika organ med symtom som blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och njurpåverkan.

TLV bedömer sjukdomens svårighetsgrad som mycket hög eftersom tillståndet förvärras med tiden, medför sänkt livskvalitet, saknar bot och leder till en för tidig död.

Den kliniska studien visade dels en förlängd tid till att antingen sjukdomen förvärrades eller patienten avled, dels förbättrad överlevnad för de patienter som behandlades med Kyprolis, Revlimid och dexametason i jämförelse med de patienter som behandlades med enbart Revlimid och dexametason. Studiens långa uppföljningstid innebär säkrare resultat i denna utvärdering jämfört med föregående utvärdering. Däremot kvarstår osäkerhet angående hur länge patienterna lever efter den uppföljningstid som den senaste datamängden från den kliniska studien är baserad på.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Kyprolis i kombination med Revlimid och dexametason jämfört med enbart Revlimid och dexametason uppgår till 2 100 000 kronor vid företagets pris för Kyprolis och fastställt utförsäljningspris på apoteket för Revlimid.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2019