Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Tecentriq vid första linjens behandling av utbredd småcellig lungcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Tecentriq (atezolizumab). Kunskapsunderlaget utvärderar Tecentriq vid första linjens behandling av patienter med utbredd småcellig lungcancer.

Småcellig lungcancer utgör en mindre vanlig form av lungcancer, motsvarande ungefär 15 procent av det totala antalet lungcancerpatienter. Småcellig lungcancer är en aggressiv typ av lungcancer som ofta har en mer utbredd spridning i kroppen när den upptäcks. TLV bedömer svårighetsgraden för tillståndet som mycket hög eftersom sjukdomen saknar bot och leder till en avsevärt förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet.

Tecentriq ges inledningsvis i kombination med cellgifter bestående av substanserna karboplatin och etoposid. Därefter ges Tecentriq ensamt som underhållsbehandling fram tills att den kliniska nyttan upphör eller oacceptabel toxisk effekt uppträder till följd av biverkningar. TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är behandling med enbart cellgifter i form av karboplatin i kombination med etoposid.

Tecentriq har varit föremål för en nationell upphandling som har resulterat i en sekretessbelagd reducering av företagets pris. Det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget baseras på företagets angivna pris.

Osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen bedöms vara mycket hög. Detta beror bland annat på osäkerheter kring vilken effekt som behandling med Tecentriq kan antas ha efter den tid som har studerats i den kliniska studien samt hur länge patienter kommer behandlas med Tecentriq.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2019
Till toppen