Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Spravato vid behandlingsresistent depression

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Spravato (esketamin). Spravato är en nässpray som är godkänd för att användas i kombination med orala antidepressiva SSRI (selektiva serotonin återupptagshämmare) eller SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) läkemedel.

Godkännandet gäller för vuxna med behandlingsresistent egentlig depression som inte har svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel i den pågående moderata till svåra depressiva episoden.

Läkemedelsverket skriver i sina behandlingsrekommendationer att depression tillhör de stora folksjukdomarna världen över och är en av de ledande orsakerna till ohälsa och funktionsnedsättning. Egentlig depression kännetecknas av en eller flera episoder med sänkt stämningsläge och/eller minskad förmåga till känslomässigt engagemang samt nedsatt funktionsförmåga inklusive nedsatt kognition. Andra vanligt förekommande symtom är känsla av värdelöshet, skuldkänslor, sömnstörningar och psykomotorisk hämning eller agitation. Självmordstankar är vanliga och risken för fullbordat självmord är förhöjd.

TLV bedömer att de orala antidepressiva behandlingarna som är vanligast för patientgruppen är relevanta jämförelsealternativ. Dessa består av flera olika läkemedel, till exempel bupropion, mirtazapin, venlafaxin och escitalopram.

TLV har utfört en hälsoekonomisk utvärdering av behandling med Spravato och en ny oral antidepressiv behandling jämfört med behandling av en ny oral antidepressiv behandling utan tilläggsbehandling för patienter som inte uppnått tillräcklig effekt av två tidigare läkemedelsbehandlingar. Effekten av behandling med Spravato innebär att fler patienter uppnår ett stadie som innebär att de är återhämtade från sjukdom jämfört med ingen tilläggsbehandling.

TLV bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är ca 600 000 kronor och att patienter i genomsnitt vinner 0,26 kvalitetsjusterade levnadsår.

Resultaten i TLV:s utvärdering av den hälsoekonomiska analysen bedöms ha hög osäkerhet vilket innebär att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår kan vara högre eller lägre än i TLV:s grundscenario. Osäkerheten beror främst på antaganden om hur många patienter som observeras samtidigt av sjukvårdspersonal vid behandling och de kliniska studiernas överförbarhet till svenska förhållanden.

Sidinformation


Publicerad
14 maj 2020
Till toppen