Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Bavencio och Inlyta

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna avseende kombinationsbehandling med läkemedlen Bavencio och Inlyta som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer, RCC.

RCC står för cirka 2,3 procent respektive 1,5 procent av all cancer hos vuxna personer i Sverige och varje år upptäcks drygt 1 200 nya fall. Överlevnaden är starkt kopplad till vilket stadium tumören är i vid diagnostillfället. Vid så kallad avancerad sjukdom eller spridd sjukdom som bildat metastaser är prognosen avsevärt sämre än vid lokaliserad sjukdom. Medianöverlevnaden vid avancerad eller metastaserad RCC skiljer sig också åt beroende på vilken riskgrupp patienten tillhör. Riskgruppen kan vara låg, intermediär eller hög.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet vid avancerad RCC med låg risk är läkemedlet Votrient. Vid avancerad RCC med högre risk är TLV:s bedömning att kombinationsbehandling med Opdivo plus Yervoy utgör det relevanta jämförelsealternativet. TLV bedömer även att kombinationen Keytruda plus Inlyta är ett relevant behandlingsalternativ oavsett riskgrupp. TLV anser att effekten mellan de tre nämnda kombinationsbehandlingarna är jämförbar, vilket innebär att TLV endast jämfört kostnaderna dem emellan. TLV:s analyser baseras på försäljningspriser hos apoteket.se samt apotekens utförsäljningspris för Inlyta, eftersom Bavencio, Opdivo, Yervoy, samt Keytruda har sekretessbelagda avtalade priser som inte är offentliga.

Det finns flera osäkerheter i den hälsoekonomiska analysen. En sådan är att TLV:s bedömning om jämförbar effekt mellan de tre kombinationsbehandlingarna Bavencio plus Inlyta, Keytruda plus Inlyta och Opdivo plus Yervoy är baserad på indirekta jämförelser och därför omfattas av hög osäkerhet. En annan osäkerhet är om patienter som behandlas med Bavencio kommer avsluta behandlingen efter två år om sjukdomen ännu inte har förvärrats, något som både företaget och TLV har antagit i sina analyser.

Sidinformation


Publicerad
18 maj 2020
Till toppen