Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Polivy i kombination med bendamustin och rituximab

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna avseende behandling med Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin och rituximab vid diffust storcelligt B-cellslymfom. Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som utgår från det lymfatiska systemets celler.

Behandlingen är avsedd för vuxna patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom som återfaller i sjukdom eller inte svarar på behandling och som inte är aktuella för en transplantation av blodstamceller. Behandling med Polivy i kombination med bendamustin och rituximab för dessa patienter har jämförts med behandling med bendamustin och rituximab i den kliniska studien GO29365. Studien visade att en högre andel av de patienter som behandlades med Polivy i kombination med bendamustin och rituximab uppnådde komplett remission, vilket innebär att de symtom och tecken på lymfom som fanns före behandling har försvunnit helt. Studien visade också att de patienter som behandlades med Polivy i kombination med bendamustin och rituximab levde längre innan sjukdomen förvärrades samt att den totala överlevnaden var längre, jämfört med de patienter som behandlades med bendamustin och rituximab. Resultatet i studien är förknippat med mycket hög osäkerhet. Detta beror på att studien var i tidig fas, omfattade ett lågt antal patienter och saknade statistisk analysplan. Patienterna som behandlades med bendamustin och rituximab hade också en sjukdom med sämre prognos jämfört med de patienter som behandlades med Polivy i kombination med bendamustin och rituximab.

Den relativa effekten, det vill säga effekten av Polivy i kombination med bendamustin och rituximab i förhållande till jämförelsealternativen, är mycket svår att uppskatta utifrån detta underlag. TLV presenterar därför scenarioanalyser för att visa på hur kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår påverkas då bland annat den relativa effekten varieras. När Polivy enbart finns tillgängligt i förpackning om 140 mg bedömer TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Polivy i kombination med bendamustin och rituximab är mellan 830 000 och 1 650 000 kronor jämfört med bendamustin och rituximab. När förpackning om 30 mg blir tillgänglig sjunker denna uppskattning till mellan 620 000 och 1 230 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

Utvärderingen av Polivy en del i ett EU-samarbete

European network for health technology assessment, EUnetHTA, är ett nätverk för europeiska HTA*-myndigheter där TLV finns representerat. EUnetHTA har utvärderat Polivy för den användning som är aktuell i TLV:s hälsoekonomiska bedömning. Delar av denna rapport har använts i TLV:s utvärdering av Polivy.

*HTA: Health Technology Assessment (Utvärdering av medicinska metoder).

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2020