Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Gazyvaro för behandling av follikulära lymfom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Gazyvaro (obinutuzumab) för behandling av tidigare obehandlade patienter med follikulära lymfom.

Follikulärt lymfom är en typ av cancer. Det är det vanligaste så kallade lågaktiva lymfomet och utgör omkring 15 procent av alla lymfom. I Sverige insjuknar cirka 250 nya patienter varje år. Prognosen är generellt god och cirka 60 procent av patienterna lever tio år eller mer efter att diagnos ställts. Vissa patienters sjukdom försämras dock kort tid efter diagnos och första behandling, för dessa är överlevnaden betydligt sämre. Svårighetsgraden bedöms som hög till mycket hög.

Gazyvaro ska först ges tillsammans med cellgifter i ett bestämt antal cykler. De patienter som svarar på behandlingen ska sedan få underhållsbehandling med enbart Gazyvaro under en begränsad tid. Gazyvaro innehåller den aktiva substansen obinutuzumab som tillhör en grupp av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar.

TLV bedömer att det lämpligaste jämförelsealternativet till Gazyvaro är rituximab, som också  är en monoklonal antikropp. I studien GALLIUM visar Gazyvaro en statistiskt signifikant fördröjd tid till att sjukdomen försämras i jämförelse med rituximab.

TLV uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till drygt 600 000 kronor när Gazyvaro jämförs med rituximab.

Osäkerheten i underlaget bedöms som hög och beror främst på en osäkerhet om läkemedlets effekt på överlevnad över tid. Ytterligare osäkerheter finns i antaganden om hur länge behandling pågår, samt hur tiden från diagnos tills dess att sjukdomen förvärras påverkar patientens överlevnad. Även rituximabs pris är en osäkerhet eftersom det finns biosimiliarer det vill säga biologiska läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel, som gör att priset för jämförelsealternativet kan variera. Dessa faktorer har en betydande inverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

Sidinformation


Publicerad
15 maj 2018
Till toppen