Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Årsredovisning

Vi rapporterar tillbaka genom vår årsredovisning

I vår årsredovisning rapporterar vi tillbaka till regeringen vilka resultat vi har uppnått, om vi nått uppsatta mål och hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande.

Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år, tillsammans med ett budgetunderlag som innehåller uppgifter om hur mycket medel vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.

Några milstolpar från 2022

Januari

 • TLV lämnar en rapport om beslut om bidrag till apotek i glesbygd för 2020 samt bidragets användning och effekter. I rapporten framgår att 38 apotek fick sammanlagt 10,5 miljoner kronor i bidrag och att de har öppet i samma omfattning som tidigare.
 • En EU-förordning om HTA (utvärdering av medicinska tekniker, inklusive läkemedel) träder ikraft. Den reglerar hur EU-länderna gemensamt ska bedöma produkters relativa effekt.

Februari

 • TLV:s internationella prisjämförelse publiceras. Rapporten är en del av TLV:s uppdrag att följa och analysera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv.
 • TLV lämnar en delrapport för regeringsuppdraget om en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek.

Mars

 • Den slutliga uppföljningen för 2021 av återbäringarna från
  sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag återrapporteras och utfallet blev knappt 3 miljarder kronor.
 • TLV remitterar förslag till förbättringar i det statliga tandvårdsstödet.
 • TLV lämnar tillsammans med Läkemedelsverket en rapport om kort- och långsiktiga omvärldsförändringar.

April

 • TLV genomför ett dialogforum för samverkan med patient-, konsument- och pensionärsorganisationer. Syftet är att skapa en god dialog där så många som möjligt kan få komma till tals.
 • TLV lämnar förslag för stärkt tillgång till nya behandlingar, bland annat genterapier (ATMP).

Maj

 • TLV betalar ut 12,4 miljoner kronor i bidrag till totalt 44 apotek i glesbygd för 2021.
 • TLV presenterar i en delrapport de juridiska förutsättningarna för en
  försöksverksamhet med en miljöpremie för ett begränsat antal läkemedel som ingår i periodens vara-systemet.
 • Riksrevisionen publicerar sin rapport “Statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel”. TLV rekommenderas få tillgång till uppgifter för att bedriva tillsyn över samtliga tillsynsområden samt ökade möjligheter att utfärda sanktionsavgifter.

Juni

 • TLV lämnar två rapporter om kostnadsutvecklingen och ger förslag på kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.
  TLV har identifierat och kommer att genomföra flera åtgärder för att förstärkta prisdynamiken på läkemedelsmarknaden.

Juli

 • TLV publicerar ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket. Ändringarna träder i kraft den 15 januari 2023.
 • TLV flyttar till nya lokaler för att anpassa arbetsplatsen utifrån mer flexibla arbetssätt. Ny adress är Fleminggatan 14.

Augusti

 • TLV publicerar en handbok om hälsoekonomiska bedömningar av
  medicintekniska produkter. Handboken ska öka tydligheten och transparensen kring hur processen fungerarar och vilken information företag behöver skicka in.

September

 • TLV lanserar en ny webbplats – nya tlv.se. Den nya webbplatsen har fått en ny modern design, effektivare sökmotor och gränssnittet har anpassats till höga krav på tillgänglighet.

Oktober

 • TLV lämnar en rapport om vikten på tillgång till data för uppföljning av läkemedel. I rapporten ger TLV förslag på hur de nationella hälsodataregistren kan utökas och hur tillgängligheten av data för analys kan förbättras.
 • TLV lämnar en rapport som innehåller en fördjupad granskning och rättslig analys av apoteksindikatorer. TLV föreslår att uppdraget om
  apoteksindikatorer avslutas.
 • En uppföljning av apoteksmarknadens utveckling publiceras. Rapporten innehåller en bedömning av hur marknaden förväntas utvecklas de närmsta åren.
 • TLV lämnar en rapport tillsammans med Läkemedelsverket och Ehälsomyndigheten om ett förslag för en försöksverksamhet med en miljöpremie för läkemedel i periodens vara-systemet.
 • TLV inför ny, differentierad sanktionsavgiftsmodell för tillsyn av felaktigt generiskt utbyte på apotek.
 • TLV påbörjar en översyn av takprissystemet för att säkra fortsatt god tillgång till läkemedel.

November

 • TLV genomför årets andra dialogforum, som är ett forum för samverkan med patient-, konsument- och pensionärsorganisationer.
 • TLV lämnar en rapport tillsammans med Folkhälsomyndigheten och
  Läkemedelsverket som innehåller en kartläggning av marknaden och förslag till insatser för att stärka tillgången till äldre antibiotika.
 • TLV:s chefsfarmaceut Niklas Hedberg blir vald till vice ordförande för samordningsgruppen under EU-förordningen om HTA (se januari). Gruppen ska leda arbetet med gemensamma europeiska utvärderingar av läkemedel och medicintekniks relativa effekt

December

 • TLV lämnar en rapport över prognos av besparingar från
  sidoöverenskommelser mellan regioner och företag.

Sidinformation


Senast uppdaterad
24 februari 2023
Till toppen