Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zostavax utesluts ur högkostnadsskyddet

Zostavax är ett vaccin mot bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN) och som är avsett att användas vid vaccination av personer i åldrarna 50 år eller äldre. Bältros är en virusinfektion som alla kan få om de tidigare har haft vattkoppor. Symtom på bältros är främst smärta och utslag som så småningom läker av sig själv.

För patienterna är det viktigt att läkemedel och vacciner är prisvärda. Detta för att så många som möjligt ska få så mycket hälsa som möjligt för pengarna.

TLV tog in Zostavax i högkostnadsskyddet med uppföljningsvillkor att visa långtidseffekten av vaccinet. Efter redovisning av långtidsstudien av vaccineffekten omprövades det tidigare beslutet. Detta eftersom studien inte gav stöd för att effekten varade så länge som antogs i samband med det första beslutet.

Även om det inte är så många som drabbas av bältros så är det vanligare att äldre personer får bältros än yngre. Vid högre ålder blir vanligen symtomen svårare och det är högre risk för komplikationer, exempelvis att PHN uppstår. PHN kännetecknas av nervsmärta som kan vara långvarig och svår och svarar dåligt på behandling med vanliga smärtlindrande läkemedel.

Sjukdomarna bältros och PHN kan drabba enskilda patienter olika svårt, men TLV bedömer svårighetsgraden generellt som måttlig. TLV anser dock att om en förebyggande behandling ska subventioneras måste hänsyn även tas till risken för att bli sjuk. Människor som vaccineras med Zostavax är huvudsakligen friska och bara en liten andel av de som vaccineras skulle annars ha drabbats av bältros eller PHN.

Behovet av att subventionera vaccinering av friska individer med liten risk att drabbas av detta tillstånd måste därför bedömas som lågt i alla åldersgrupper, jämfört med behovet av många av de läkemedelsbehandlingar som subventioneras.

Mot denna bakgrund anser TLV att kostnaden för vaccinet inte står i rimlig relation till nyttan av vaccineringen och utesluter därför Zostavax ur högkostnadsskyddet.

Vaccination till vissa åldersgrupper skulle eventuellt kunna vara möjligt genom ett nationellt vaccinationsprogram eller via landstingens försorg. För att underlätta för ett sådant tänkbart arbete utökar TLV tiden för ikraftträdandet av detta beslut. Beslutet träder ikraft den 1 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
9 maj 2014