Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tagrisso kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention efter omprövning

Tagrisso (osimertinib) som används vid behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), ingår sedan september 2017 i läkemedelsförmånerna med generell subvention. I november 2018 inledde TLV en omprövning av Tagrisso. Anledningen till detta var att Tagrisso fick en ny godkänd indikation gällande första linjens behandling, som kunde antas medföra en ökad försäljning.

Tagrisso används till patienter med icke-småcellig lungcancer vars cancer är avancerad eller har spridit sig. Tagrisso blockerar aktiviteten av proteinet epidermal tillväxtfaktorreceptor, EGFR. Cirka 10 procent av alla patienter med icke-småcellig lungcancer utvecklar sjukdomen primärt på grund av aktiverande mutationer i genen för EGFR. Genom att blockera EGFR minskas cancerns tillväxt och spridning.

Studier har visat att Tagrisso har bättre effekt när det gäller att bromsa sjukdomsförloppet hos patienter med icke-småcellig lungcancer. Även om Tagrisso har visat bättre effekt än behandling med andra EGFR-tyrosinkinashämmare i de kliniska studierna så är osäkerheten hög i de hälsoekonomiska resultaten. Osäkerheterna ligger framförallt i den modellerade överlevnaden samt i antaganden gällande efterföljande behandling efter att patienter progredierat på Tagrisso.

Företaget och regionerna har enats om att teckna en sidoöverenskommelse som resulterar i att kostnaden för användningen av Tagrisso minskar. TLV bedömer, med beaktande av innehållet i sidoöverenskommelsen, att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som behandling med Tagrisso ger för patienter med icke-småcellig lungcancer. Tagrisso ska därför även i fortsättningen ingå i läkemedelsförmånerna med generell subvention.

Sidinformation


Publicerad
12 februari 2019